Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Verejné prerokovanie - „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

29.07.2020

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Komenského 2622/48, 010 01 Žilina

Vec: Verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční
dňa 12.8.2020 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.

Správa o hodnotení a jej doplnok spolu s posudzovaným strategickým dokumentom „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na www.regionzilina.sk, https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravneho-kraja.html .

Do Správy a hodnotení, jej doplnku a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č.t.: 041/ 5032 310, e-mail: Katarina.Nahlikova@zilinskazupa.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

S pozdravom Ing. Ján Pavlík, PhD. riaditeľ odboru

Zverejnené: od 29.07.2020 (vrátane) do: 12.08.2020 (vrátane)


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Nededžan 2_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Pozvánka na majstrovský futbalový zápas
Pozvánka na majstrovský futbalový zápas
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
Večerná zážitková prehliadka na hrade Strečno - Pozvánka
Večerná zážitková prehliadka na hrade Strečno - Pozvánka
Rokovanie ZMOS - krátka informácia
Rokovanie ZMOS - krátka informácia
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranice SR/ČR - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranice SR/ČR - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY V NEDEDZI - prerušenie prevádzky a nástup do nového školského roka
OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY V NEDEDZI - prerušenie prevádzky a nástup do nového školského roka
Obecná knižnica - oznam
Obecná knižnica - oznam
RD Zajacová - stavebné povolenie SO 04 - zverejnenie
RD Zajacová - stavebné povolenie SO 04 - zverejnenie
RD Zajacová - stavebné povolenie SO 03 - zverejnenie
RD Zajacová - stavebné povolenie SO 03 - zverejnenie
Verejné prerokovanie - „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“
Verejné prerokovanie - „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranice SR/ČR - informácia o zmene
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranice SR/ČR - informácia o zmene
Zapisnica 10_2018_2022
Zapisnica 10_2018_2022
Uznesenia_10_2018_2022
Uznesenia_10_2018_2022

Fotogaléria: