Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

10.02.2020

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ZA KAŠTIEĽOM 136,  013 02 NEDEDZA  NA ŠKOLSKÝ

ROK 2020/2021.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

Ø   písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Ø  potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma:

Ø   dieťa od troch do šiestich rokov veku,

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

Ø  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prednostne sa prijíma:

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

Ø  dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole,  Za kaštieľom 136.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Za kaštieľom 136,  013 02 Nededza.

Termín podávania žiadostí: od: 30. 04. 2020, do: 31. 05. 2020.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2019/2020 vydá riaditeľka materskej školy do: 30. 06. 2020.

V Nededzi, 10. 02. 2020.                                                    Vlasta Hrušková, riad. MŠ


Dokument na stiahnutie:

1.  files/2020-02-18-110928-__iados___na_predprim__rne_vzdel__vanie_r.2010_nov__.odtPozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Fašiangový sprievod - pozvánka
Fašiangový sprievod - pozvánka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
Prerušenie prevádzky materskej školy - OZNAM
Prerušenie prevádzky materskej školy - OZNAM
Oznam o prerušení prevádzky ZŠ Gbeľany
Oznam o prerušení prevádzky ZŠ Gbeľany
Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní - Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR
Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní - Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Fotogaléria: