Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

10.02.2020

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ZA KAŠTIEĽOM 136,  013 02 NEDEDZA  NA ŠKOLSKÝ

ROK 2020/2021.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

Ø   písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Ø  potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa k prihláške nevyžaduje. Toto potvrdenie je potrebné doložiť po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma:

Ø   dieťa od troch do šiestich rokov veku,

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

Ø  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prednostne sa prijíma:

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

Ø  dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Miesto podávania žiadosti: Obecný úrad Nededza, Hlavná 1/1  013 02 Nededza a to:
- poštou na adresu obecného úradu
- osobne na obecný úrad a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore a v čase na to určenom v období mimoriadnych opatrení.

Termín podávania žiadostí: od: 30. 04. 2020, do: 31. 05. 2020.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2019/2020 vydá riaditeľka materskej školy do: 30. 06. 2020.

V Nededzi, 07.04. 2020                                                    Vlasta Hrušková, riad. MŠ


Dokumenty na stiahnutie:

1.  ŽIADOSŤfiles/2020-04-07-101649-ms_ziadost_aktual_07.04.2020.pdf
2. VYHLÁSENIE:  files/2020-04-07-101711-ms_vyhlasenie_aktual_07.04.2020.pdfZápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: