Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“- zrušenie verejného prerokovania

15.06.2020

OZNÁMENIE

Obec Varín v spolupráci s obcami Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka a Žilina - MČ Zástranie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava o z n a m u j e ,  ž e

spoločné verejné prerokovanie

Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti

INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“,

v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré sa malo konať dňa 19. júna 2020 (piatok) o 11:00 hodine v priestoroch kinosály vo Varíne, sa v uvedenom termíne konať NEBUDE,

a to z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 - na základe § 65 g) zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. O náhradnom termíne a spôsobe vykonania spoločného verejného prerokovania Vás budeme informovať.

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Žilina a obecných úradoch Varín, Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

V Nededzi, dňa 15.06.2020     PhDr. Peter Vajda, starosta obce
 


Detská ambulancia v Tepličke nad Váhom - oznam
Detská ambulancia v Tepličke nad Váhom - oznam
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Spoločný výbor pozemkových spoločenstiev - Pozvánka na zhromaždenie
Spoločný výbor pozemkových spoločenstiev - Pozvánka na zhromaždenie
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
Práce na šľachtickom sídle v Nededzi finišujú
Práce na šľachtickom sídle v Nededzi finišujú
Oznam Materskej školy v Nededzi - vydanie osvedčenia
Oznam Materskej školy v Nededzi - vydanie osvedčenia
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“- zrušenie verejného prerokovania
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“- zrušenie verejného prerokovania
Zápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov

Fotogaléria: