Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk

20.05.2020

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

                                                                                                                    

Vybraní adresáti

 

                                                                                               V Nededzi, dňa 19.5.2020

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                              

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,
zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce       
IČO: 00321516         DIČ: 2020677582                                                                                                                                                             
Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                                                                                
e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                 
telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:
 “Rekonštrukcia mostných objektov“

III. Opis predmetu zákazky:

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch

Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť Zmluvu o dielo na rekonštrukciu mostných objektov cez potok Kotrčiná, v obci Nededza

Pred realizáciou stavebných prác je nevyhnutná obhliadka objektu

1/ SO 01

Súčasný stav:

Most bol hodnotený stavebným stavom VI. / Veľmi zlý.

Vzhľadom k charakteru objednávky nebol na moste vykonaný statický prepočet zaťažiteľnosti mosta v súlade s požiadavkami pre zaťaženie mostov na miestnych komunikáciách.

Most je poznačený nekvalitou betónu pri jeho výrobe, ako aj prirodzenou degradáciou materiálu nosných prvkov a zanedbanou bežnou údržbou, viď. kap. 3. Prílohy Výzvy objektu SO 01. Doska mostovky je nedostatočne vystužená, nespĺňa ani základné návrhové kritéria a konštrukčné zásady pre železobetónovú dosku, ani pre dosku so zabetónovanými oceľovými prvkami. Mostovková doska zjavne preteká, nakoľko mostovka nie je vyspádovaná

Cieľ výstavby:      

Vzhľadom k potrebám ďalšieho užívania objektu  zrealizovať základné sanačné zásahy s cieľom stabilizovať daný stav, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii objektu a zhoršovaniu jeho stavu                                                                                                                                                 

Požadované práce:

- Sanácia mostovkovej dosky hlavne zo spodnej strany a bokov, kde dochádza k najvýznamnejšej degradácii betónu.

- Očistenie tlakovou vodou, a následné ošetrenie skorodovanej výstuže, ako aj oceľových nosníkov, (prípadné doplnenie výstuže).                                                                                                            - Vykonanie reprofilácie povrchu dosky vhodnými sanačnými materiálmi s nízkou mierou zmrašťovania cez prikotvenú sieťovú výstuž.

- Obnova izolácie mosta a zrealizovanie priečnych sklonov mostovky, aby mohla voda voľne odtekať z mosta -  t.j. odfrézovanie vozovky a izolácie, nové vyspádovanie dosky a následná realizácia novej izolácie a vozovky.

- Očistenie a obnova existujúcich ríms, s novým kotvením stĺpikov zábradlia.

2/ SO 02

Súčasný stav:

Most bol hodnotený stavebným stavom VI. / Veľmi zlý.

Vzhľadom k charakteru objednávky nebol na moste vykonaný statický prepočet zaťažiteľnosti mosta v súlade s požiadavkami pre zaťaženie mostov na miestnych komunikáciách.                                                                                                                                                  Most je poznačený nekvalitou betónu pri jeho výrobe, ako aj prirodzenou degradáciou materiálu nosných prvkov a zanedbanou bežnou údržbou, viď. kap. 3. Príloha Výzvy objektu SO 2. Doska mostovky je nedostatočne vystužená, nespĺňa ani základné návrhové kritéria a konštrukčné zásady pre železobetónovú dosku, ani pre dosku so zabetónovanými oceľovými prvkami. Cez mostovku sú viditeľné presaky vody, na moste nie je žiadna alebo nefunkčná izolácia pod vozovkou a betón je priepustný v kavernami. Rímsy majú nedostatočnú výšku nad vozovkou z pohľadu bezpečnosti premávky.

Cieľ výstavby:

Vzhľadom k potrebám ďalšieho užívania objektu zrealizovať základné sanačné zásahy s cieľom stabilizovať daný stav, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii objektu a zhoršovaniu jeho stavu

 

Požadované práce:

- Sanácia mostovkovej dosky hlavne zo spodnej strany a bokov, kde dochádza k najvýznamnejšej degradácii betónu.                                                                                                                       - Očistenie tlakovou vodou, a následné ošetrenie skorodovanej výstuže, ako aj oceľových nosníkov, (prípadné doplnenie výstuže).

- Odstránenie všetkých drevených zbytkov debnenia.

- Vykonať reprofiláciu spodného povrchu dosky vhodnými sanačnými materiálmi s nízkou mierou zmrašťovania cez prikotvenú sieťovú výstuž.

- Reprofilovať krajné rímsy a zvýšiť ich výšku aspoň na 150 mm od úrovne vozovky. Do takto reprofilovaných ríms následne zakotviť oceľové zábradlie.

- Realizovať nové priečne vyspádovania mostovky a zrealizovať novú izoláciu mosta, aby nedochádzalo k ďalšiemu pretekaniu mostovky.

3/ SO 03

Súčasný stav:

Most bol hodnotený stavebným stavom VI. / Veľmi zlý.

Vzhľadom k charakteru objednávky nebol na moste vykonaný statický prepočet zaťažiteľnosti mosta v súlade s požiadavkami pre zaťaženie mostov na miestnych komunikáciách.

Most je poznačený nekvalitou betónu pri jeho výrobe, ako aj prirodzenou degradáciou materiálu nosných prvkov a zanedbanou bežnou údržbou, viď. kap. 3. Prílohy Výzvy objektu SO 03. Doska mostovky je nedostatočne vystužená, nespĺňa ani základné návrhové kritéria a konštrukčné zásady pre železobetónovú dosku, ani pre dosku so zabetónovanými oceľovými prvkami. Doska mostovky má neštandardne hrubú vrstvu betónovej vozovky, do ktorej je kotvené aj zábradlie.

Cieľ výstavby:

Vzhľadom k potrebám ďalšieho užívania objektu zrealizovať základné sanačné zásahy s cieľom stabilizovať daný stav, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii objektu a zhoršovaniu jeho stavu

Požadované práce:

- Sanácia mostovkovej dosky hlavne zo spodnej strany a bokov, kde dochádza k najvýznamnejšej degradácii betónu.

- Očistenie tlakovou vodou, následné ošetrenie skorodovanej výstuže, ako aj oceľových nosníkov, (prípadné doplnenie výstuže).

- Odstránenie všetkých drevených zbytkov debnenia.

- Vykonanie reprofilácie spodného povrchu dosky vhodnými sanačnými materiálmi s nízkou mierou zmrašťovania cez prikotvenú sieťovú výstuž.

- Zasanovať prechodové oblasti a zrealizovať krajné rímsy, ktoré by zabezpečovali aspoň min. mieru bezpečnosti dopravy na moste.                                                                                         

  - Do ríms zakotviť oceľové zábradlie.

4 / SO 04

Súčasný stav:

Most bol hodnotený stavebným stavom VI. / Veľmi zlý.

Vzhľadom k charakteru objednávky nebol na moste vykonaný statický prepočet zaťažiteľnosti mosta v súlade s požiadavkami pre zaťaženie mostov na miestnych komunikáciách.

Most je poznačený nekvalitou betónu pri jeho výrobe, ako aj prirodzenou degradáciou materiálu nosných prvkov a zanedbanou bežnou údržbou, viď. kap. 3. Prílohy Výzvy k objektu SO 04. Doska mostovky je nedostatočne vystužená, nespĺňa ani základné návrhové kritéria a konštrukčné zásady pre železobetónovú dosku, ani pre dosku so zabetónovanými oceľovými prvkami.

Cieľ výstavby:

Vzhľadom k potrebám ďalšieho užívania objektu zrealizovať základné sanačné zásahy s cieľom stabilizovať daný stav, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii objektu a zhoršovaniu jeho stavu.

Požadované práce:

- Sanácia mostovkovej dosky hlavne zo spodnej strany a bokov, kde dochádza k najvýznamnejšej degradácii betónu.

- Očistenie tlakovou vodou, a následné ošetrenie skorodovanej výstuže, ako aj oceľových nosníkov, (prípadné doplnenie výstuže).

- Vykonať reprofiláciu povrchu dosky vhodnými sanačnými materiálmi s nízkou mierou zmrašťovania cez prikotvenú sieťovú výstuž.

- Vybúranie existujúcich ríms a realizácia nových ŽB ríms, s novým kotvením stĺpikov zábradlia.

Prílohou Výzvy je ZÁZNAM Z ÚVODNEJ PREHLIADKY MOSTA stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, ktorých súčasťou je podrobný opis jestvujúceho stavu, návrhu riešenia a schémy mostných objektov v priečnom reze, pozdĺžnom reze a pôdoryse.

 

Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie                                                                                 

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie

IV. Predpokladaná hodnota zákazky:

34 800.- € bez DPH

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy: do 30. 11. 2020

VI. Financovanie predmetu zákazky

zdroje financovania:                                                                                                                                            
 
- rozpočtové zdroje obce

podmienky financovania:                                                                                                                           
-
lehota splatnosti faktúr – max. 14 dní, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na dodávku predmetu zákazky

VII. Podmienky účasti

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja vybratí/oslovení záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f)  na predloženie ponuky na predmet zákazky,  na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto zákazky, t. j. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.                                                                                                                     

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)                                               

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – predložte čestným vyhlásením, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Podmienkou účasti je:

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov                                                                                                                                                    
2/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky

VIII. Obsah ponuky

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1

2.  Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – Príloha č. 2 k tejto Výzve – Zadanie

3. Doplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo,  ktorý je súčasťou tejto Výzvy

4. Čestné vyhlásenie, podľa § 40 – o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23

IX. Predkladanie ponúk

Ponuku je potrebné doručiť elektronickye-mailom na adresu

mscheberova@centrum.sk

tak aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2.

 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                  Deň, mesiac, rok a hodina:  

                                                 2. 6. 2020 (utorok),  do 10:00 hod

 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           1. 6. 2021

 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   Najnižšia cena s DPH, uvedená v Prílohy č. 1., za predpokladu splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.4.

Vo výkaze – výmer (zadaní) sú stanovené materiály, ktoré sa požadujú pri realizácii stavby.                             Tieto materiály je možné nahradiť ekvivalentom, avšak za predpokladu, že sú zachované všetky technické, resp. vizuálne parametre materiálu. V takomto prípade uchádzač zvýrazní predmetné riadky výkazu-výmer a zároveň vpíše ekvivalentné materiály a predloží ich technické parametre tak, že na samostatnom liste uvedie číslo rozpočtovej položky, materiál, ktorý je uvedený v rozpočte a navrhovaný materiál a jeho technické parametre

5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 2. 6. 2020  o 10:30 hod.                                                                                                                                            na adrese: Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, Nededza

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.

6.  Ďalšie informácie 

6.1 Požiadavka sociálneho aspektu:

Od úspešného uchádzača – požadujeme:

Ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby  v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

6.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky.                                                                                                                      

6.3. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

Príloha č. 1k Výzve – Návrh na plnenie kritérií - k vyplneniu a predloženiu do ponuky

Príloha č. 2k Výzve – Zadanie – k vyplneniu  a predloženiu do ponuky (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04)

Príloha č. 3k Výzve – 4 x ZÁZNAM Z ÚVODNEJ PREHLIADKY MOSTA – stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Príloha č. 4k Výzve -  Návrh Zmluvy o dielo – k vyplneniu a predloženiu do ponuky

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača k vyplneniu a predloženiu do ponuky


Zápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: