Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne

12.11.2019

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

vyhlasuje

výberové konanie

na pracovné miesto

referent stavebného úradu

 

  • náplň práce:prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • výkon práce:obec Varín a obce patriace do spoločného stavebného úradu
  • nástup:01.01.2020
  • doba trvania pracovného pomeru:do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia
  • pracovný úväzok:37,5 hodiny týždenne
  • vzdelanie:a) vysokoškolské 1. stupňa

                  b) vysokoškolské 2. stupňa

  •  osobitné kvalifikačné predpoklady:

                 a) vzdelanie stavebného smeru výhodou

                 b) prax v oblasti stavebníctva výhodou

                 c) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného  

                    úradu výhodou (získava sa odbornou prípravou, skúškou a vydaním

                    osvedčenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho

                    rozvoja   Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.)

  • iné požiadavky:  ovládanie práce na PC,zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
  • mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platové zaradenie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej odbornej praxe.
  • požadované doklady: a)písomnážiadosť a životopis

                                     b)doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

                                     c) doklad o získaní kvalifikačnej skúšky v zmysle Vyhlášky

                                         Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja    Slovenskej

                                         republiky č. 547/2003 Z. z.)

                                     d) preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 3 zák. č. 552/2003 Z. z.

 

Požadované doklady treba doručiť osobne (v úradných hodinách) alebo zaslať poštou najneskôr do 25.11.2019 na adresu Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.

Dátum a miesto výberového pohovoru bude včas oznámené uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá. V prípade potreby kontaktujte: Mária Tichá, tel. 0911 704 779, mzdy@varin.sk.

 

Vo Varíne 11.11.2019                                                                 Ing. Michal Cvacho

                                                                                                     starosta obce


 


Zápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: