Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Nededza

10.09.2019

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Nededza

Obecné zastupiteľstvo v  Nededzi podľa § 18a ods. 2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nededza č. 140 zo dňa 9.9.2019 :

v y h l a s u j e,

že voľba  hlavného kontrolóra obce Nededza. s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 24 hodín mesačne a nástupom do práce od 01.12.2019  sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nededza dňa 21.10.2019

Termín odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 07. októbra 2019 do
15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza -  Zn.:
„Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.
Osobné odovzdanie je možné uskutočniť na sekretariáte Obecného úradu v Nededzi, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť

Ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi  uznesením „ O spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce v podmienkach obce Nededza a o  náležitostiach písomnej prihlášky kandidáta/ov “, č.141 zo dňa 9.9.2019 podľa § 18a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  určilo:

     Obecné   zastupiteľstvo   ustanovilo   pre   spôsob   a   vykonanie   voľby   hlavného  kontrolóra  nasledovné  podrobnosti:

- uzávierku   prihlášok   vykoná   komisia  poslancov v  zložení: Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Milan Drábik, ktorá   súčasne   vyhodnotí   doručené   prihlášky   uchádzačov   z   hľadiska   zákona a   vyhlásených   podmienok,
- neúplné  a oneskorene podané prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce Nededza vyradené
- uchádzači,   ktorí   splnili   zákonom   stanovené   podmienky   a   doručili   včasnú a   úplnú   prihlášku   budú   prizvaní   na   zasadnutie   obecného   zastupiteľstva,
- poverená   komisia   oboznámi   obecné   zastupiteľstvo   s výsledkom       vyhodnotenia   prihlášok,
- každý   uchádzač   bude   mať   možnosť   na   osobnú   prezentáciu   (v   trvaní   najviac 5   minút),   ktorej   cieľom   je   dokumentovať   odbornú   a   komunikačnú pripravenosť   uchádzača   na   výkon   funkcie   hlavného   kontrolóra,
- poslanci   obecného   zastupiteľstva   môžu   uchádzačovi   po   jeho   prezentácii položiť   otázky,
- voľba   hlavného   kontrolóra   sa   uskutoční   tajným   hlasovaním,
- prípadne   ďalšie   podrobnosti   podľa   uváženia   obecného   zastupiteľstva

Náležitosti písomnej prihlášky v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení :

Písomná prihláška musí obsahovať:

a)   Označenie:  „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Nededza“
b)  Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce  Nededza
c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

d)      štrukturovaný  profesijný životopis

e)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

f)     údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a)  zákona 330/2007 v z.n.p.)

g)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

h)       čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Nededza a daňovému úradu,

i)      súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra


V Nededzi dňa 09.09.2019, PhDr. Vajda, starosta obce

Zverejnené: od 10.09.2019 (vrátane) do 20.10.2019 (vrátane)
 


Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia,“ v rozsahu stavby: Verejné osvetlenie, elektrická NN prípojka verejného osvetlenia: - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia,“ v rozsahu stavby: Verejné osvetlenie, elektrická NN prípojka verejného osvetlenia: - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia - ZVEREJNENIE
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Pozvánka na hokejový zápas
Pozvánka na hokejový zápas
Harmonogram zberu plastov, objemného, nebezpečného a elektroodpadu v roku 2020
Harmonogram zberu plastov, objemného, nebezpečného a elektroodpadu v roku 2020
Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
Zápisnica_7_2018_2022
Zápisnica_7_2018_2022
Uznesenia_7_2018_2022
Uznesenia_7_2018_2022
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie - OZNAM
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie - OZNAM
Nededžan 4_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: