Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácie o kandidátnych listinách

07.09.2018

       VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY STAROSTU OBCE NEDEDZA
A KANDIDÁTNE LISTINY PRE VOĽBY
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE NEDEDZA

sa doručujú výlučne do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Nededzi:
ALICA HODÁSOVÁ, Obecný úrad Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,
Tel. č. 041/5980519 alebo 0901 704 251 mail: sekretariat@nededza.eu

- každý pracovný deň v úradných hodinách:


PONDELOK: 08:00 – 11:00 13:00 – 15:30
UTOROK: 08:00 – 11:00
STREDA: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ŠTVRTOK: 08:00 – 11:00
PIATOK: 08:00 – 11:00 12:30 – 14:00

Avšak najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 11.09. 2018 (utorok) do 24:00 hod.
Dňa 11.09.2018 (utorok) sa kandidátne listiny preberajú do 15:00 hod. na obecnom úrade. V čase od 15:00 do 24:00 hod. je potrebné kontaktovať telefonicky zapisovateľku na čísle: 0901 704 251.

Konkrétny termín a čas podania kandidátnych listín je možné si dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom.

Kandidátnu listinu v listinnej forme môže podať:
- politická strana prostredníctvom splnomocnenca
- nezávislý kandidát osobne

Politická strana predkladá: KANDIDÁTNU LISTINU, ktorá obsahuje:
a) názov politickej strany alebo názvy , politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu,
b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátskej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch
V prípade kandidátnej listiny pre voľby starostu obce je možné uviesť len 1 kandidáta.
c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, uvedené platí pre každú politickú stranu tvoriacu koalíciu
- VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ VYHLÁSENIE KAŽDÉHO KANDIDÁTA, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený
- OZNÁMENIE O URČENÍ SPLNOMOCNENCA POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE A JEHO NÁHRADNÍKA s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti

Nezávislý kandidát predkladá:
- KANDIDÁTNU LISTINU, ktorá obsahuje:
a) číslo volebného obvodu,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátskej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a vlastnoručný podpis kandidát

- VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ VYHLÁSENIE KANDIDÁTA, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený
- LISTINU PODPÍSANÚ VOLIČMI, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci Nededza (podpisová listina)
a) na podpisovej listine musí byť uvedené na podporu čoho je - voľby do obecného zastupiteľstva + číslo volebného obvodu alebo voľby starostu obce
b) kandidát na podpisovej listine uvedie svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu
c) každý volič pri podpise uvedie - meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (názov obce, názov ulice a číslo domu)
d) minimálny počet podpisov 100

Za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Nededza môže byť zvolený obyvateľ obce Nededza, ktorý má trvalý pobyt v obci Nededza, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce Nededza môže byť zvolený obyvateľ obce Nededza, ktorý má trvalý pobyt v obci Nededza, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.STAVANIE MÁJA - pozvánka
STAVANIE MÁJA - pozvánka
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Nededžan 1_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Budatínsky blšák
Budatínsky blšák
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Záverečný účet obce Nededza za rok 2018 - Návrh
Záverečný účet obce Nededza za rok 2018 - Návrh
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 - II. kolo
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 - II. kolo
ZŠ Gbeľany - Zápis do prvého ročníka
ZŠ Gbeľany - Zápis do prvého ročníka
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Zápisnica 2 (2018-2022)
Zápisnica 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM

Fotogaléria: