Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 368-001/2017                                                         V Nededzi 23.11.2017


Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

Podľa  § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 58/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilozámer prenechať do nájmu priamo (§ 9a ods. 1 písm. c zákona) časť pozemku par. č. KN - C 498/2 ostatné plochy na LV č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 5 311 m² a zároveň schválilo lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov a to do 11.12.2017 do 10:00 hod. vrátane a to písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zámer prenajať majetok obce Nededza priamo bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Zápisnica 4/2018
Zápisnica 4/2018
Uznesenia 4/2018
Uznesenia 4/2018
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Stavebné povolenie - Chodník pre peších I. etapa - zverejnenie
Stavebné povolenie - Chodník pre peších I. etapa - zverejnenie
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Materská škola - OZNAM
Materská škola - OZNAM
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácie pre voliča
TRAKTORIÁDA III. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
TRAKTORIÁDA III. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
Nededžan 2/2018
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Zápisnica 3/2018
Zápisnica 3/2018
Uznesenia 3/2018
Uznesenia 3/2018
Záverečný účet obce Nededza za rok 2017
Záverečný účet obce Nededza za rok 2017

Fotogaléria: