Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 368-001/2017                                                         V Nededzi 23.11.2017


Zverejnenie zámeru priamo prenajať obecný majetok

Podľa  § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 58/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilozámer prenechať do nájmu priamo (§ 9a ods. 1 písm. c zákona) časť pozemku par. č. KN - C 498/2 ostatné plochy na LV č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 5 311 m² a zároveň schválilo lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov a to do 11.12.2017 do 10:00 hod. vrátane a to písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zámer prenajať majetok obce Nededza priamo bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin
Prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Svätý Mikuláš opäť zavítal do našej dedinky
O tom, ako svätý Mikuláš potešil nededzské deti
Zápisnica 6_2017
Zápisnica 6_2017
Uznesenia 6_2017
Uznesenia 6_2017
Informácia o burze detského oblečenia v Mojši
Informácia o burze detského oblečenia v Mojši
POZVÁNKA NA STRETNUTIE SO SV. MIKULÁŠOM
POZVÁNKA NA STRETNUTIE SO SV. MIKULÁŠOM
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Oznam detskej ambulancie v Tepličke nad Váhom
Oznam detskej ambulancie v Tepličke nad Váhom
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
POZVÁNKA NA DIVADELNÍCKY PUNČ
POZVÁNKA NA DIVADELNÍCKY PUNČ
Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu
Termín a charakteristika odpadu pre vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 04.11.2017 v obci Nededza
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 04.11.2017 v obci Nededza
Zápisnica 5_2017
Zápisnica 5_2017

Fotogaléria: