Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 367-001/2017                                                                                            V Nededzi 23.11.2017Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 57/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilo podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časť pozemku KN – C 498/2 o výmere 3261 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nededza pre: MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom:Námestie Obetí Komunizmu 1

011 31  Žilinaz dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo verejnom záujme za účelom športovej činnosti (bicyklovanie, korčuľovanie, beh), dochádzky bicyklom do zamestnania, zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy na ceste II/ 583 a to za sumu 1 € počas celej doby trvania nájmu.

Zámer prenajať majetok obce Nededza bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Stretnutie obyvateľov Nededze - Pozvánka
Stretnutie obyvateľov Nededze pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja - Pozvánka
Výsledky pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Výsledky pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Oznam o pustení zvonov pri príležitosti 100.- výročia ukončenia 1. svetovej vojny
Oznam o spustení zvonov pri príležitosti 100.- výročia ukončenia 1. svetovej vojny
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Nededza dňa 10. novembra 2018
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Nededza dňa 10. novembra 2018
TV vysielanie Hodových slávností v Nededzi
Záznam z hodov v r. 2018 na TV Senzi
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Mládež v Nededzi
Ako si naša mládež predstavuje život v Nededzi
Zápisnica 6/2018
Zápisnica 6/2018
Uznesenia 6/2018
Uznesenia 6/2018
Návrh rozpočtu na roky 2019_2020_2021
Návrh rozpočtu na roky 2019_2020_2021
KOMPOSTOVANIE ZDARMA V NAŠEJ OBCI - POZVÁNKA
KOMPOSTOVANIE ZDARMA V NAŠEJ OBCI - POZVÁNKA
Televízna reportáž o našich malých futbalistoch
TV RAJ odvysielala reportáž o futbalovej akadémii
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Fotogaléria: