Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 367-001/2017                                                                                            V Nededzi 23.11.2017Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 57/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilo podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časť pozemku KN – C 498/2 o výmere 3261 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nededza pre: MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom:Námestie Obetí Komunizmu 1

011 31  Žilinaz dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo verejnom záujme za účelom športovej činnosti (bicyklovanie, korčuľovanie, beh), dochádzky bicyklom do zamestnania, zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy na ceste II/ 583 a to za sumu 1 € počas celej doby trvania nájmu.

Zámer prenajať majetok obce Nededza bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Zápisnica 4/2018
Zápisnica 4/2018
Uznesenia 4/2018
Uznesenia 4/2018
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Stavebné povolenie - Chodník pre peších I. etapa - zverejnenie
Stavebné povolenie - Chodník pre peších I. etapa - zverejnenie
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Materská škola - OZNAM
Materská škola - OZNAM
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácie pre voliča
TRAKTORIÁDA III. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
TRAKTORIÁDA III. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
Nededžan 2/2018
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Zápisnica 3/2018
Zápisnica 3/2018
Uznesenia 3/2018
Uznesenia 3/2018
Záverečný účet obce Nededza za rok 2017
Záverečný účet obce Nededza za rok 2017

Fotogaléria: