Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 367-001/2017                                                                                            V Nededzi 23.11.2017Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 57/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilo podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časť pozemku KN – C 498/2 o výmere 3261 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nededza pre: MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom:Námestie Obetí Komunizmu 1

011 31  Žilinaz dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo verejnom záujme za účelom športovej činnosti (bicyklovanie, korčuľovanie, beh), dochádzky bicyklom do zamestnania, zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy na ceste II/ 583 a to za sumu 1 € počas celej doby trvania nájmu.

Zámer prenajať majetok obce Nededza bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Obec Nededza
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Obec Nededza
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Návrh VZN č. 1/2018
Návrh VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Kalendárium Považského múzea pre rok 2018
Kalendárium Považského múzea pre rok 2018
Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin
Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin
Pozvánka na tradičný fašiangový sprievod masiek
Pozvánka na tradičný fašiangový sprievod masiek
Zápisnica 1_2018
Zápisnica 1_2018
Uznesenia 1_2018
Uznesenia 1_2018
Lyžiarska škola 2018
Lyžiarska škola 2018
Oznam detskej ambulancie v Tepličke nad Váhom
Oznam detskej ambulancie v Tepličke nad Váhom
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie hry MOZOĽOVCI
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie hry MOZOĽOVCI
MAS Terchovská dolina - kalendár podujatí pre rok 2018
MAS Terchovská dolina Vás srdečne pozýva na rôzne podujatia v našom mikroregióne
Oznámenie o strategickom dokumente “Zmena a Doplnok č. 1 k Územnému plánu obce Teplička nad Váhom”
Oznámenie o strategickom dokumente “Zmena a Doplnok č. 1 k Územnému plánu obce Teplička nad Váhom”
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Fotogaléria: