Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2017

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza

 

Číslo: 367-001/2017                                                                                            V Nededzi 23.11.2017Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 57/2017 zo dňa 22.11.2017 schválilo podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časť pozemku KN – C 498/2 o výmere 3261 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nededza pre: MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom:Námestie Obetí Komunizmu 1

011 31  Žilinaz dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo verejnom záujme za účelom športovej činnosti (bicyklovanie, korčuľovanie, beh), dochádzky bicyklom do zamestnania, zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy na ceste II/ 583 a to za sumu 1 € počas celej doby trvania nájmu.

Zámer prenajať majetok obce Nededza bol zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce od 23.11.2017 do08.12.2017 (vrátane)

-         na internetovej stránke obce od 23.11.2017 do 08.12.2017 (vrátane)

     


Výkup papiera
Výkup papiera
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Nededza - Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Nededza - Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Oslavy Dňa matiek v našej obci
Oslavy Dňa matiek v našej obci
FOTOSÚŤAŽ MAS Terchovská dolina
FOTOSÚŤAŽ MAS Terchovská dolina
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Cyklomagistrála - Stavebné povolenie - zverejnenie
Cyklomagistrála - Stavebné povolenie - zverejnenie
Postavili sme obecný máj
Postavili sme obecný máj
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Skvelý výsledok našich dievčat - futbalistiek
Skvelý výsledok našich dievčat - futbalistiek
POZVÁNKA NA STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
POZVÁNKA NA STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
POZVÁNKA NA FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK
POZVÁNKA NA FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK
Oznam - MUDr. Brunová, Teplička nad Váhom
Oznam - MUDr. Brunová, Teplička nad Váhom
Vypaľovanie trávy - upozornenie
Vypaľovanie trávy - upozornenie
Zápisnica 2/2018
Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018

Fotogaléria: